Декларации и регистър по ЗПКОНПИ -
- Регистър на декларации

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2019г.

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2018г.


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество на ПК по ЗПКОНПИ към общински съвет Вълчедръм

Вх.№ Дата Име,презиме и фамилия на декларатора Заемана длъжност Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1 Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
1 14.05.2018г. Александър * Панов Кмет на кметство с.Златия   Тук    
2 14.05.2018г. Емил * Крумов Кмет на кметство с.Септемврийци   Тук    
3 14.05.2018г. Мая * Миланова Кмет на кметство с.Черни връх   Тук    
4 14.05.2018г. Камен * Димитров Кмет на кметство с.Долни Цибър   Тук    
5 15.05.2018г. Веселин * Николов Кмет на кметство с.Горни Цибър   Тук    
6 15.05.2018г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с.Мокреш   Тук    
7 16.05.2018г. Райка * Горанова Кмет на кметство с.Игнатово   Тук    
8 01.11.2018г. Петър Сашков Петров Кмет на кметство с.Разград   Тук    
9 13.11.2018г. Сашко Петров Спасов Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Разград Тук      
10 13.11.2018г. Сашко Петров Спасов Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Разград   Тук    
11 08.05.2019г. Мая * Миланова Кмет на кметство с.Черни връх        
12 08.05.2019г. Райка * Горанова Кмет на кметство с.Игнатово        
13 09.05.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с.Долни Цибър        
14 10.05.2019г. Веселин * Николов Кмет на кметство с.Горни Цибър        
15 10.05.2019г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с.Мокреш        
16 10.05.2019г. Александър * Панов Кмет на кметство с.Златия        
17 13.05.2019г. Емил * Крумов Кмет на кметство с.Септемврийци        
18 13.05.2019г. Сашко * Спасов Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Разград        


Потърсете в сайта
Анкета
Услугата ми бе предоставена за: