Декларации и регистри по ЗПКОНПИ
- Регистър служители - Община Вълчедръм

- Регистър служители - кметство с.Мокреш

- Регистър служители - кметство сазград

- Регистър служители - кметство с.Септемврийци

- Регистър служители - кметство с.Златия

- Регистър служители - кметство с.Черни връх

- Регистър служители - кметство с.Долни Цибър

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество

Вх.№  Дата  Име и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.1   Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1 20.04.2018г.  Григор * Владимиров  Архитект Община Вълчедръм  Тук      
 2 11.05.2018г.  Райка * Елкина-Ценова  младши експерт "Общинска собственост и екология"    Тук    
11.05.2018г.   Любимка * Копривчина  младши експерт "СД и МКБППМН"     Тук    
11.05.2018г.   Мария * Николова   специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"    Тук    
11.05.2018г.  Стела * Риджолска   старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние и деловодство"   Тук     
Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ    
 11.05.2018  Мая*Конярска старши специалист "Финонсово обслужване"     Тук    
11.05.2018г.   Румяна * Ценова-Ценкова  главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"   Тук    
11.05.2018г.  Камелия * Рачина  главен инспектор МДТ    Тук    
10  11.05.2018г. Веселка *Лепнийска  старши специалист "касиер-събирач МДТ"     Тук    
11  11.05.2018г. Вяра * Тулина   старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"   Тук     
12  11.05.2018г. Галя * Чернева   специалист "Геодезическо звено и техник"   Тук    
13 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
14  11.05.2018г.   Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия    Тук     
15   11.05.2018г.   Снежина * Борисова  старши специалист кметство с.Златия    Тук    
16  14.05.2018г.   Даниела * Минкова младши експерт "Управленски и инф.технологии"    Тук    
17  14.05.2018г.   Силвия * Гуглина старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние, деловодство и архив"     Тук    
18  14.05.2018г.   Анита*Гаврилова-Димитрова специалист"Деловодство и архив"    Тук    
19  14.05.2018г.  Лидия * Цифудина  старши специалист "ТРЗПП"    Тук     
20   14.05.2018г.  Цецка * Ангова  старши счетоводител МДТ   Тук    
21  14.05.2018г.   Слави * Пачкин главен експрет"Бюджет и финанси"     Тук    
22  14.05.2018г.   Антоанета * Копривчина старши  специалист касиер    Тук    
23  14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши  специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
24  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
25  14.05.2018г.  Цветелина * Парчина   специалист" касиер -събирач МДТ"   Тук    
26  14.05.2018г.  Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
27  14.05.2018  Лидия * Богданова   старши специалист кметство с.Септемврийци   Тук     
28  14.05.2018  Елза * Александрова   старши  специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
29  14.05.2018  Диана * Алексиева директор дирекция "Финанси и граждско състояние"   Тук    
30  15.05.2018г.   Камелия * Савова  секретар община Вълчедръм     Тук     
31  15.05.2018г.  Йорданка * Парчина  старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"    Тук    
32  15.05.2018г.   Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук    
33  Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
34  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
35  15.05.2018г.   Иван * Маринов  старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
36  15.05.2018г.   Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
37  15.05.2018г.  Наташа * Мустачкова   Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"   Тук     
38  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
39  Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
40  15.05.2018г.  Патриция * Борисова  Кметски наместник с.Ботево   Тук     
41  15.05.2018г.   Велизар * Захариев Кметски наместник с.Бъзовец    Тук     
42  15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     
43  15.05.2018г.   Розелина * Гаврилова старши специалист кметство с.Разград    Тук     
44  Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
45  15.05.2018г.   Андреана * Дишева старши специалист кметство с.Разград    Тук    
46 01.06.2018г.   Мая * Димитрова  директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър   Тук    
47  04.06.2018г.  Божидар *Гуглин  директор Общинско предприятие    Тук    
48  04.06.2018г.  Румяна *Главшина  директор ДГ"Патиланци"    Тук     
49   04.06.2018г. Малина * Иванова директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия   Тук     
50  05.06.2018г.  Румяна * Миронова   главен експерт "АПИО"   Тук     
51   05.06.2018г.  Валя * Аркова  Финансов контрольор     Тук     
52   05.06.2018г. Илушка * Видина   директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци   Тук    
53  05.06.2018г.  Радостина * Захариева   директор дирекция "АПИФСО"   Тук     
54   06.06.2018г. Наташа * Цанина  директор ЦПЛР-ОДК     Тук     
55  07.06.2018г.   Боряна * Савова  директор ДГ"Светулка" с.Мокреш   Тук    
56  07.06.2018г.  Елена * Декина   управител  Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения   Тук    
57  08.06.2018г.  Анета * Филипова  директор ДГ"Слънчице"    Тук    
58 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ      
59  11.07.2018г. Красимира *
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
Тук       
60  11.07.2018г.  Красимира *
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
  Тук    
61 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
62 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
63 31.10.2018 г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост" Тук      
64 31.10.2018 г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост"   Тук    
65 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
66 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
 67 08.02.2019г. Иван * Бонов гл.експерт ЗОП, инвестиоционна политика и проекти Тук      
68 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
69 01.03.2019г. Иван * Бонов гл.експерт ЗОП, инвестиоционна политика и проекти   Тук    
70 11.03.2019г. Стефка * Попова Специалист "ПВЗ"  Тук      
71 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
72 22.03.2019г. Стефка * Попова Специалист "ПВЗ"    Тук    
73 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
74 30.04.2019г. Камелия * Рачина  Главен инспектор МДТ         
75 02.05.2019г. Мая * Конярска  Старши специалист "Финансово обслужване"         
76 02.05.2019г. Йорданка * Парчина  старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"         
77 03.05.2019г. Веселка * Лепнийска  старши специалист касиер-събирач         
78 03.05.2019г. Цецка * Ангова  старши счетоводител МДТ         
79 08.05.2019г.  Радостина * Захариева директор на дирекция"АПИФСО"         
80 08.05.2019г. Златка * Такова  младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"         
81 08.05.2019г. Вяра * Тулина   Старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"        
82 08.05.2019г. Антоанета * Копривчина  старши специалист касиер         
83 08.05.2019г. Галя * Чернева  специалист "Геодезическо звено и техник"         
84 08.05.2019г. Стела * Риджолска  старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние и деловодство"         
85 08.05.2019г. Мария * Николова  специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"         
86 08.05.2019г. Цветелина * Парчина   специалист" касиер -събирач МДТ"        
87 09.05.2019г. Райка* Елкина-Ценова  младши експерт "Общинска собственост и екология"         
88 09.05.2019г.  Красимира * Димитрова специалист "касиер -събирач МДТ"         
89 09.05.2019г. Румяна * Миронова  главен експерт "АПИО"         
90 09.05.2019г. Боряна * Савова   директор ДГ "Светулка" с.Мокреш        
91 09.05.2019г.  Лидия * Цифудина старши специалист "ТРЗПП"         
92 09.05.2019г. Божидар * Гуглин  директор Общинско предприятие         
93 09.05.2019г. Мая * Димитрова  директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър         
94 09.05.2019г. Наташа * Мустачкова  Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"         
95 09.05.2019г. Даниела * Минкова  младши експерт "УИТ"         
96 10.05.2019г. Румяна * Главшина  директор ДГ"Патиланци"         
97 10.05.2019г. Румяна * Ценова-Ценкова   главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"        
98 10.05.2019г. Патриция * Борисова   Кметски наместник с.Ботево        
99 10.05.2019г. Анета * Филипова  директор ДГ"Слънчице"         
100 10.05.2019г. Диана * Алексиева   директор дирекция "Финанси и граждско състояние"        
101 10.05.2019г. Виолета * Георгиева  директор на дирекция"ТРУППХД"         
102 10.05.2019г. Илушка * Видина  директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци         
103 10.05.2019г. Камелия * Савова  секретар община Вълчедръм         
104 10.05.2019г. Малина * Иванова  директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия         
105 13.05.2019г. Слави * Пачкин  главен експрет"Бюджет и финанси"         
106 13.05.2019г. Анита * Гаврилова-Димитрова   специалист"Деловодство и архив"        
107 Заличен на основание чл.5 от НОРИПДУКИ
108 13.05.2019г. Силвия * Гуглина  старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние, деловодство и архив"         
109 13.05.2019г. Елена * Декина   управител Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения        
110 13.05.2019г. Велизар * Захариев  Кметски наместник с.Бъзовец         
111 13.05.2019г. Любимка * Копривчина   младши експерт"СД и МКБППМН"        
112 15.05.2019г. Наташа * Цанина   директор ЦПЛР-ОДК         
113 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ    
114 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
115 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
116 06.08.2019г. Валя * Аркова Младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти" Тук       
117 26.08.2019г. Валя * Аркова Младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"   Тук    
118 09.09.2019г. Бойка * Рачина Младши експерт "Образование, култура и спорт" Тук      
119 16.09.2019г. Бойка * Рачина Младши експерт "Образование, култура и спорт"   Тук    
120 10.10.2019г. Светлана * Найденова Старши специалист "Информационни технологии" Тук      
121 11.10.2019г. Светлана * Найденова Старши специалист "Информационни технологии"   Тук    
122 18.11.2019г. Миглена * Станимирова заместник-кмет на община Тук      
123
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
124
 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
125 17.12.2019г. Веселин * Николов Кметски наместник с.Горни Цибър  Тук      
126 17.12.2019г. Веселин * Николов  Кметски наместник с.Горни Цибър   Тук    
127 17.12.2019г. Лидия * Цифудина старши специалист "ТРЗПП"        Тук 
128 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
129 06.04.2020г. Васил * Борисов Кметски наместник с.Игнатово Тук      
130 04.05.2020г. Васил * Борисов Кметски наместник с.Игнатово   Тук    
РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Мокреш

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш     Тук    
 2  15.05.2018г.  Светла * Петрова  старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     
3 10.05.2019г.   Росица * Генадиева  старши специалист кметство с.Мокреш         
4 10.05.2019г. Светла * Петрова    старши специалист кметство с.Мокреш         
5 25.06.2019г.  Камелия * Михайлова  специалист кметство с.Мокреш  Тук       
6 25.06.2019г. Камелия * Михайлова  специалист кметство с.Мокреш     Тук     


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Разград

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
    Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ    
5 24.02.2020г. Маргарита * Георгиева Специалист Кметство с.Разград Тук      
6 28.02.2020г. Маргарита * Георгиева Специалист Кметство с.Разград   Тук    РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Септемврийци

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
14.05.2018г.    Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
4 01.03.2019г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци Тук      
5 01.03.2019г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци   Тук    
6 13,05,2019г. Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци        РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Златия

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
11.05.2018г.    Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия     Тук    
 2 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
3 Заличена на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ   
4 10.05.2019г.  Наталия * Маринова  старши специалист кметство с.Златия        
5 13.12.2019г. Даниела * Макензенова Старши специалист кметство с.Златия Тук      
6 13.12.2019г. Даниела * Макензенова Старши специалист кметство с.Златия   Тук    РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Черни връх

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1  15.05.2018г.  Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук     
 2  08.05.2019г. Василка * Харалампиева    специалист кметство с.Черни връх         РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Долни Цибър

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши специалист кметство с.Долни Цибър     Тук    
2 14.05.2018г.   Елза * Александрова   старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
3 15.05.2018г.  Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук     
4 15.05.2018г.  Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
5 09.05.2019г. Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър         
6 09.05.2019г. Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър         
7 10.05.2019г. Елза * Александрова  старши специалист кметство с.Долни Цибър         
8 10.05.2019г. Ирена * Курташева  старши специалист кметство с.Долни Цибър         
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: