Процедури по ЗОП
Обява
27.02.2020

“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.

 
- Протокол и решение озеленяване паркове 
 
- Съобщение за отваряне на оферти
 
- Разяснение 

- Обявление 

- Решение 

Документация озеленяване 

Технически спецификации озеленяване 

- Образци 

Потърсете в сайта
Анкета
Работното време за прием на граждани е удобно: