Процедури по ЗОП
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка
30.07.2019
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции

- Протокол

- Покана

- Приложения
Потърсете в сайта
Анкета
Работното време за прием на граждани е удобно: