Нотариална дейност
 
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Други общински такси)
Копие от платежния документ  се прилага към заявлението/искането.

1.Наименование на услугата: 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.
Нормативно основание:Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83. Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г. 
Необходими документи:Документ за самоличност.
Такси и срок за изпълнение:
Нотариалното удостоверяване се извършва веднага, като се заплаща съответната такса, съгласно Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност. 


2.Наименование на услугата: 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.
Нормативно основание:Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83. Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г. 
Необходими документи: Документ за самоличност.  
Такси и срок за изпълнение:
Нотариалното удостоверяване се извършва веднага, като се заплаща съответната такса, съгласно Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност. 


3.Наименование на услугата: 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
Нормативно основание:Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83. Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г. 
Необходими документи: Документ за самоличност, оригинал на документите и книжата
Такси и срок за изпълнение:
Нотариалното удостоверяване се извършва веднага, като се заплаща съответната такса, съгласно Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност. 

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС