Търговия, туризъм, транспорт
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)
Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.


1. Наименование на услугата: 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга.
Нормативно основание: Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4.
Допустим заявител: Собственикът или изрично упълномощено от него лице.
Необходими документи: Декларация по образец.
Образец на заявление
Образец на декларация

Такси и срок за изпълнение:


Вид на услугата Срок на изпълнение Такса
обикновена 5 дни Не се таксува


2. Наименование на услугата: 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение.
Нормативно основание: Закон за туризма - чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
Допустим заявител: Лицето, което ще извършва ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице.
Необходими документи: 1. Посочените в чл. 129 от Закона за туризма. 2. Заявление по образец съгласно приложение № 5 към чл. 18, ал. 1 на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, към което се прилагат съответните документи по чл. 129, ал. 1 или 2 ЗТ. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, електронна поща или факс. 3. Справка за професионална и езикова квалификация по чл. 129, ал. 1, т. 3 ЗТ за заведения за хранене и развлечения по образец, съгласно приложение № 7 от Наредбата. 4. Формуляр по чл. 129, ал. 1, т. 5 ЗТ за места за настаняване и за заведения за хранене и развлечения – по образец, съгласно приложение № 9 от Наредбата.
Образци: Заявление; Справка; Формуляр.

Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата Срок на изпълнение Такса
  7 дни Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС