Процедури по ЗОП

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.06.2018
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“- Обява- Указания- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ „Калинка” с. Септемврийци, общ. Вълчедръм по три обособени позиции"- Уведомление - Протокол- Обява за удължаване на срок- Отговор на запитване- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествена сметка- Техническа спецификация

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм"- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествено-стойностна сметка

Публично състезание
16.05.2018
Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм”- Протокол- Уведомление- Обявление- Решение- Указания- ЕЕДОП- Техническа спецификация- Количествено-стойностна сметка- Договор- Образци- Проект

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
10.05.2018
„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие:”Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1:УПИ ІІ в кв 145 по плана на гр. ВълчедръмПодобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Методика- Указание- Техническо задание- Устройствено планиране- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.05.2018
Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана- Протокол- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническо задание- Образци- Договор

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС