Процедури по ЗОП

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Договор за доставка на гориво за отопление- Договор за доставка на ГСМ- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за възрастни със сетивни нарушения, Целодневна детска градина/ЦДГ/ и Обединено детско заведение/ОДЗ/-Вълчедръм, Обединено детско заведение/ОДЗ/ с. Септемврийци, Обособена позиция ІІДоставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини в с.Златия, с. Долни Цибър, с.Мокреш- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Техническо задание- Справка цени- Образци- Методика оценка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци- Технически изисквания и указания

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
14.07.2017
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Спецификация- Указания- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм” - Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на запитване- Обявление- Указания- Методика- Техническо задание- Образци- Декларация чл.54, ал.1, т.1,2,7- Декларация чл.54, ал.1, т.3-5

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС