Процедури по ЗОП

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.02.2018
„ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" В РАМКИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“- Протокол- Обява- Документация- Образци- Техническа спецификация

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Протокол- Информация за публикуване- Обява- Указания- Техническа спецификация- Договор- Образци

Публично състезание
06.02.2018
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ И СЕЛО ДОЛНИ ЦИБЪР, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА УЛИЦА „В.ЛЕВСКИ”, УЛИЦА „П.СЛАВЕЙКОВ” И УЛИЦА „БИТОЛЯ”, ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА УЛИЦА 15, С. ДОЛНИ ЦИБЪР.- Разяснение- Решение- Обявление- Указание - Проект Договор- Методика- Техническа спецификация Обособена позиция 1- Техническа спецификация Обособена позиция 2- Количествена сметка- Количествено-стойностна сметка- Образци- Проект УЛИЦА „В.ЛЕВСКИ”- Проект УЛИЦА „П.СЛАВЕЙКОВ”- Проект УЛИЦА 15

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Договор за доставка на гориво за отопление- Договор за доставка на ГСМ- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за възрастни със сетивни нарушения, Целодневна детска градина/ЦДГ/ и Обединено детско заведение/ОДЗ/-Вълчедръм, Обединено детско заведение/ОДЗ/ с. Септемврийци, Обособена позиция ІІДоставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини в с.Златия, с. Долни Цибър, с.Мокреш- Договори- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Техническо задание- Справка цени- Образци- Методика оценка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци- Технически изисквания и указания

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС