Процедури по ЗОП

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.05.2019
„Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана“- Обява- Указания- Образци- Договор

Публично състезание
09.04.2019
"Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана"в две обособени позиции:Обособена позиция І:  - Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска ирепубликанска пътна мрежаОбособена позиция II: – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици вобщина Вълчедръм- Решение възложител- Протокол комисия- Съобщение- Решение - Обявление- Указания - Методика- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.03.2019
”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Методика- Количествено-стойностна сметка- Подробна количествена сметка- Техническо предложение- Ценово предложение- Образци- Договор - проект- Проект

Публично състезание
06.02.2019
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”- Решение - Възложител- Протокол - Комисия- Доклад - Комисия- Съобщение- Отговор на запитване - 4- Отговор на запитване - 3- Отговор на запитване - 2- Отговор на запитване- Решение- Обявление- Указания- Методика- Техническа спецификация- Количествено-стойностна сметка- Образци

Публично състезание
29.01.2019
„Оценка на съответствието и строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Вълчедръм и Якимово", в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.- Решение- Доклад- Протокол- Съобщение- Протокол комисия- Отговор на запитване- Разяснение- Решение- Обявление- Указания- Техническа спецификация- Образци- Договор- ЕЕДОП

Открита процедура
29.01.2019
Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“- Решение- Доклад- Протокол- Съобщение- Съобщение- Отговор на запитване- Решение- Обявление- Указания- Методика- Техническа спецификация- Образци- ПИП

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм