Процедури по ЗОП

Публично състезание
18.12.2018
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”- Решение- Обявление- Решение- Указания- Методика за оценка- Образци- Техническа спецификация

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.12.2018
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Документация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.12.2018
„Външна техническа помощ (осигуряване на външни експерти) във връзка с организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“- Протокол комисия- Обява- Методика- Техническа спецификация- Документация- Образци

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
21.11.2018
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм- Уведомление- Образци

Публично състезание
29.10.2018
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Договори- Протокол комисия- Съобщение ценови оферти- Съобщение- Обявление- Решение- Указания- Техническо задание- Образци- Методика за оценяване

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм