Процедури по ЗОП

Публично състезание
15.10.2019
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ - Съобщение   - Уведомление  - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
07.10.2019
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм   -  Протокол комисия   - Обява за удължаване на срок  - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

Открита процедура
22.08.2019
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Доклад  - Обобщен протокол  - Решение на възложител  - Съобщение - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.08.2019
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка - Договор

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка
30.07.2019
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции- Протокол- Покана- Приложения

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
08.07.2019
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указания- Спецификация- Образци- Договор

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм