Процедури по ЗОП

Публично състезание
20.02.2020
Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.- Обявление - Решение - Документи  по СМР- Методика за оценка- Техническа спецификация - Образци - Инвестиционен проект

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
25.11.2019
Доставка на гориво за отопление/газьол/ за нуждите на социални, административни и учебни заведения и гориво смазочни материали за  моторните превозни средства собственост на община Вълчедръм. - Договор 1 - Договор 2 - Решение - Техническа спицификация

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчк
20.11.2019
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по обект : „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм”, подобект :„Улица "Съединение" - ОТ48а - ОТ257 - ОТ258 - OT259 - OT260 - OT113     от км 0+000 до км 0+ 397.74”- Участници  - Протокол - Съобщение  - Покана - Техническа спецификация - Оферта - Обща количествено-стойностна слетка

Публично състезание
15.10.2019
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“  - Договор и Приложение 1  - Договор и Приложение 2  - Доклад  - Протокол   - Решение  - Съобщение   - Уведомление  - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
07.10.2019
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм   - Договор - Техническо предложение - Ценово предложение -  Протокол комисия   - Обява за удължаване на срок - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

Открита процедура
22.08.2019
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  - Договор и приложение  - Доклад  - Обобщен протокол  - Решение на възложител  - Съобщение - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм