Декларации по ЗПКОНПИ
- Регистър служители

- Регистър кметове на кметства

РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество

Вх.№  Дата  Име и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.1   Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1 20.04.2018г.  Григор * Владимиров  Архитект Община Вълчедръм  Тук      
 2 11.05.2018г.  Райка * Елкина-Ценова  младши експерт "Общинска собственост и екология"    Тук    
11.05.2018г.   Любимка * Копривчина  младши експерт "СД и МКБППМН"     Тук    
11.05.2018г.   Мария * Николова   специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"    Тук    
11.05.2018г.  Стела * Риджолска   старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние и деловодство"   Тук     
11.05.2018г.   Тихомир * Макавеев старши специалист "Информационни технологии"    Тук     
 11.05.2018  Мая*Конярска старши специалист "Финонсово обслужване"     Тук    
11.05.2018г.   Румяна * Ценова-Ценкова  главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"   Тук    
11.05.2018г.  Камелия * Рачина  главен инспектор МДТ    Тук    
10  11.05.2018г. Веселка *Лепнийска  старши специалист "касиер-събирач МДТ"     Тук    
11  11.05.2018г. Вяра * Тулина   старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"   Тук     
12  11.05.2018г. Галя * Чернева   специалист "Геодезическо звено и техник"   Тук    
13 11.05.2018г. Раина * Иванова  главен експерт "Образование,култура и спорт"    Тук     
14  11.05.2018г.   Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия    Тук     
15   11.05.2018г.   Снежина * Борисова  старши специалист кметство с.Златия    Тук    
16  14.05.2018г.   Даниела * Минкова младши експерт "Управленски и инф.технологии"    Тук    
17  14.05.2018г.   Силвия * Гуглина старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние, деловодство и архив"     Тук    
18  14.05.2018г.   Анита*Гаврилова-Димитрова специалист"Деловодство и архив"    Тук    
19  14.05.2018г.  Лидия * Цифудина  старши специалист "ТРЗПП"    Тук     
20   14.05.2018г.  Цецка * Ангова  старши счетоводител МДТ   Тук    
21  14.05.2018г.   Слави * Пачкин главен експрет"Бюджет и финанси"     Тук    
22  14.05.2018г.   Антоанета * Копривчина старши  специалист касиер    Тук    
23  14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши  специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
24  14.05.2018г.   Златка * Такова  младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"    Тук    
25  14.05.2018г.  Цветелина * Парчина   специалист" касиер -събирач МДТ"   Тук    
26  14.05.2018г.  Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
27  14.05.2018  Лидия * Богданова   старши специалист кметство с.Септемврийци   Тук     
28  14.05.2018  Елза * Александрова   старши  специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
29  14.05.2018  Диана * Алексиева директор дирекция "Финанси и граждско състояние"   Тук    
30  15.05.2018г.   Камелия * Савова  секретар община Вълчедръм     Тук     
31  15.05.2018г.  Йорданка * Парчина  старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"    Тук    
32  15.05.2018г.   Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук    
33  15.05.2018г.   Иван * Бонов  директор дирекция"ТРУППХД"   Тук    
34  15.05.2018г.   Елица * Азаджийска  старши специалист "Управление при кризи и ОМП"   Тук    
35  15.05.2018г.   Иван * Маринов  старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
36  15.05.2018г.   Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
37  15.05.2018г.  Наташа * Мустачкова   Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"   Тук     
38  15.05.2018г.   Виолета * Георгиева главен експерт "Програми,проекти и хуманитарни дейности"    Тук     
39  15.05.2018г.  Цецка * Лазаркова   специалист"Касов салон"   Тук    
40  15.05.2018г.  Патриция * Борисова  Кметски наместник с.Ботево   Тук     
41  15.05.2018г.   Велизар * Захариев Кметски наместник с.Бъзовец    Тук     
42  15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     
43  15.05.2018г.   Розелина * Гаврилова старши специалист кметство с.Разград    Тук     
44  15.05.2018г.   Светла * Петрова  старши специалист кметство с.Мокреш   Тук     
45  15.05.2018г.   Андреана * Дишева старши специалист кметство с.Разград    Тук    
46 01.06.2018г.   Мая * Димитрова  директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър   Тук    
47  04.06.2018г.  Божидар *Гуглин  директор Общинско предприятие    Тук    
48  04.06.2018г.  Румяна *Главшина  директор ДГ"Патиланци"    Тук     
49   04.06.2018г. Малина * Иванова директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия   Тук     
50  05.06.2018г.  Румяна * Миронова   главен експерт "АПИО"   Тук     
51   05.06.2018г.  Валя * Аркова  Финансов контрольор     Тук     
52   05.06.2018г. Илушка * Видина   директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци   Тук    
53  05.06.2018г.  Радостина * Захариева   директор дирекция "АПИФСО"   Тук     
54   06.06.2018г. Наташа * Цанина  директор ЦПЛР-ОДК     Тук     
55  07.06.2018г.   Боряна * Савова  директор ДГ"Светулка" с.Мокреш   Тук    
56  07.06.2018г.  Елена * Декина   управител  Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения   Тук    
57  08.06.2018г.  Анета * Филипова  директор ДГ"Слънчице"    Тук    
58  02.07.2018г.   Цецка * Лазаркова специалист"Касов салон"    Тук    
59  11.07.2018г. Красимира Валентинова
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
Да       
60  11.07.2018г.  Красимира Валентинова
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
  Тук    
61 09.10.2018г.  Надежда Петрова Чернева  Главен експерт
"Образование, култура и
спорт"  
Да       
62 09.10.2018г.   Надежда Петрова Чернева  Главен експерт
"Образование, култура и
спорт"  
  Тук    РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество на ПК по ЗПКОНПИ към общински съвет Вълчедръм

Вх.№ Дата Име,презиме и фамилия на декларатора Заемана длъжност Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1 Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
1 14.05.2018г. Александър * Панов Кмет на кметство с.Златия   Тук    
2 14.05.2018г. Емил * Крумов Кмет на кметство с.Септемврийци   Тук    
3 14.05.2018г. Мая * Миланова Кмет на кметство с.Черни връх   Тук    
4 14.05.2018г. Камен * Димитров Кмет на кметство с.Долни Цибър   Тук    
5 15.05.2018г. Веселин * Николов Кмет на кметство с.Горни Цибър   Тук    
6 15.05.2018г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с.Мокреш   Тук    
7 16.05.2018г. Райка * Горанова Кмет на кметство с.Игнатово   Тук    
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм