Покана
04.05.2018
Уважаеми граждани на община Вълчедръм, ще се радваме да присъствате и да вземете участие вПРАЗНИЧНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 ГОДИНА1. 8 май 2018 г. - Турнир по табла с участието на пенсионери от ПК „Извор”, гр. Вълчедръм; място на провеждане: НЧ „Рало-1891”, гр. Вълчедръм; начало: 9.00 часа;2. 14 май 2018 г. – Откриване на изложба, посветена на изявите на баскетболните отбори от община Вълчедръм през годините - място на провеждане: НЧ „Рало-1891”, гр. Вълчедръм; начало: 10.30 часа;3. 17 май 2018 г. – Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта –...

Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение
02.05.2018
Искане и инфорация за преценка ОВОС за находище "Вела"

Обявление
18.04.2018
Община Вълчедръм Обявява, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на действащия план на с.Разград, общ.Вълчедръм за УПИ VIII и УПИ VII, урегулирани в имоти кад.№ 833 и кад.№ 834, в кв. 103 по плана на с.Разград, общ. Вълчедръм, с цел обединяване на УПИ-VIІІ и УПИ-VІІ в един УПИ-XI и промяна на предназначението от „За жилищно строителство” в „За животновъден обект” и работен устройствен план (РУП) за УПИ ХІ, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ V и УПИ VІ с цел предвиждане на свързано застрояване на границата между парцелите.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
17.04.2018
СъобщениеПредварителен проект и екологична оценка

Разпределение пасища 2018
16.04.2018

Обява
29.03.2018
През 2017 г. от председателя на ДАЗД бе утвърдена Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Целта е да бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора. Процедурата цели подобряване на механизма на детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането...

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС