Процедури по ЗОП
Публично състезание
16.05.2018
Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм”

- Договор

- Решение

- Протоколи

- Съобщение

- Протокол

- Уведомление

- Обявление

- Решение

- Указания

- ЕЕДОП

- Техническа спецификация

- Количествено-стойностна сметка

- Договор

- Образци

- Проект
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм