14.08.2018
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020
С решение №348/30.07.2018г. на ОбС Вълчедръм е приета Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020г., Актуализация 2018г.

20.07.2018
Обява
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 31.07.2018 ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СВИНЕ ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ /ИЛИ В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО/ ЗА БРОЯ ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ.ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА

27.06.2018
Решение на РИОСВ-Монтана
Решение № МО 5 -ЕО/2018г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

19.06.2018
Уведомление за инвестиционно предложение
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – LIX, кв.114 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана с площ  4922,00 кв.м. отреден  „за озеленяване”, съгласно ПУП-ПРЗ,  като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”

19.06.2018
Уведомление за инвестиционно предложение
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – I, кв.145 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, с площ 5025,00 кв.м. с отреждане „за паркове и градини”, съгласно ПУП-ПРЗ, като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”. 

03.07.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана” - Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Документи

02.07.2018
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм- Уведомление- Образци

18.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Техническа спецификация- Образци

01.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ „Калинка” с. Септемврийци, общ. Вълчедръм по три обособени позиции"- Протокол- Уведомление - Протокол- Обява за удължаване на срок- Отговор на запитване- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествена сметка- Техническа спецификация

01.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествено-стойностна сметка

16.05.2018
Публично състезание
Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм”- Решение- Протоколи- Съобщение- Протокол- Уведомление- Обявление- Решение- Указания- ЕЕДОП- Техническа спецификация- Количествено-стойностна сметка- Договор- Образци- Проект

05.07.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

07.06.2018
Търг с тайно наддаване
На основание Заповед №628/06.06.2018 год. на Кмета на общината и Решение №335 от протокол №38/23.05.2018 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана ОБЯВЯВАТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:Земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище,мера” за срок от 1 (една) година- Заповед- Приложение

26.04.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед - Обява- Приложение № 1

09.03.2018
Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.

06.03.2018
Повторен търг
- Протоколи

15.02.2018
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм