11.11.2016
Регистри и заповеди по чл.75 от ППЗСПЗЗ

Заповеди и регистрина основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността...


11.11.2016
Обява

Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...


09.11.2016
Обява

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Вълчедръм.- Съобщение- Уведомление- Схема за провеждане на...


09.11.2016
Обява

Инвестиционно намерение на община Вълчедръм - нов тръбен кладенец в с.Мокреш- Обява- Геодезическо заснемане


14.10.2016
Обява

Военно окръжие II степен – Монтананабира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс


10.10.2016
Обява за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен съд - Лом

- Съобщение- Списък- Препоръки- Обява - Декларация по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт - Декларация по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната...


22.11.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS...


08.11.2016
Публично състезание

Доставка на храни- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Образци


13.10.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване на срок- Информация за публикуване- Обява- Документация- Списък- Образци


20.09.2016
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации

- проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 1. MON1070 /III-133/ Мокреш- Ботево /III-818/ и 2. MON1071 /III - 818, Вълчедръм- Долни Цибър/ - Разград...


10.09.2016
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци

- Уведомление- Техническа спецфикация- Количествено - стойностна сметка


02.09.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

„Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация Вълчедръм: Изграждане на външен асансьор и изграждане на подемник към социална кухня в административна сграда на...


28.09.2016
Търг с тайно наддаване

- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени


24.06.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


06.06.2016
Резултати от търг - 30.05.2016г.

- Заповед- Класиране


13.05.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


18.12.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Документи


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС